dimecres, de juliol 19, 2006

THE CONSTITUTION OF JAPAN, Nov 3, 1946

CHAPTER II: RENUNCIATION OF WAR

Article 9:

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. 2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Capítol II: Renúncia a la guerra.

Article 9:

Aspirant sincerament a una pau internacional basada en la justicia i l'ordre, el poble japonès renúncia, per sempre a la guerra com a dret sovirà de la nació i a l'ús de la força com a via de mantenir disputes internacionals. 2) Per aconseguir el desitg expresat en el paràgraf precedent, les forces de terra, mar i aire, així com altre potencial de guerra, no seràn mai més mantingudes. El dret de bel.ligerància de l'Estat no serà reconegut.


Abans d'ahir 17 de juny de 2006, dia del mar, festa nacional, les tropes japoneses desplegades a l'Iraq van ser, finalment repatriades.